Van Der Kleijn Elektro in Den Haag

Inspectie NeN1010
Inspectie voor nieuwe elektrische installaties

WAAROM EEN NEN1010 INSPECTIE?

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN1010 dé norm. De inspectie toetst bij oplevering van projecten op wettelijk vastgelegde veiligheidbepalingen. Ook toepasbaar bij uitbreiding en aanpassing van vaste installaties. De NEN1010 Inspectie wordt uitgevoerd in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Elektrakeur inspecteert en keurt uitsluitend vaste installaties in bedrijfspanden en op bedrijventerreinen.

ELEKTRAKEUR VOERT DE NEN1010 INSPECTIE UIT VOOR:

 1. bedrijfspanden
 2. bedrijventerreinen
 3. ruimten en terreinen bestemd voor de agrarische industrie (landbouw, tuinbouw, veeteelt)
 4. caravans, campings en recreatieterreinen
 5. bouwterreinen, tentoonstellings-, kermis- en andere tijdelijke installaties

WAT HOUDT EEN INSPECTIE IN?

Elke Nederlandse elektrische installatie hoort conform de NEN1010 te worden opgeleverd.

Een inspectie bestaat uit:

 1. Controle van de installatietekeningen
 2. Visuele inspectie van de installatie
 3. Diverse metingen: isolatieweerstand, weerstand beschermingsleiding, belasting stromen, impedantie foutstroom, aanspreekstroom aardlekbeveiliging, aanspreektijd va de aardlekbeveiliging
 4. Rapportage

WAAROM RAPPORTEREN?

Na inspectie worden de resultaten van metingen en visuele controle in een rapport vastgelegd.

 1. een goed onderbouwd oordeel over de installatie
 2. vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties
 3. een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid
 4. een reparatieadvies met betrekking tot geconstateerde gebreken
 5. bepalen van de inspectiefrequentie

BINNEN WELK TERMIJN (NIEUWE) INSPECTIE?

Een vaste elektrische installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd. Dit varieert van 1 x per jaar in een risicovolle en vochtige (industriële) omgeving tot 1 x per 5 jaar in een kantooromgeving. Een praktisch puntensysteem binnen de NEN 1010 geeft aan hoe vaak uw specifieke installatie(s) moet worden nagekeken.

HERSTELVERKLARING VAN VEILIGHEID

Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden ontvangt u een herstelverklaring waarmee u kunt aantonen dat uw vaste elektrische installatie goedgekeurd en veilig is.